Back

Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o.

Erizu jsme otevřeli 1. září 2018 a hned v prvním roce jsme naplnili všech devět ročníků.

Naše logo vyjadřuje, že jedinečnost každého z nás je tvořena DNA uchovanou ve dvoušroubovici, proto ji máme jako symbol pro jedinečné sestavení vzdělávacího programu pro každého erizana. DNA buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.

V naší vizi jsou jednotlivá vlákna vzdělávacími oblastmi a dítě může stoupat každou oblastí jiným tempem podle svých jedinečných schopností.

PŘEDNOSTI SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ERIZA

Nízký počet žáků ve třídě
(optimálně 12)

Dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům, schopnostem a individualitě žáka, efektivnější začlenění žáků nadaných i s potřebou podpůrných opatření

Kvalitní tým tutorů

Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu, důležitá je osobní aktivita a schopnost vytvořit atmosféru respektu

Škola s nadstandardní výukou anglického jazyka

Český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně a přirozeně se zvětšuje jeho podíl ve výuce ostatních předmětů.

Zájem žáka stojí v centru pozornosti

Zájem a přirozená zvídavost jsou základem učebního procesu, podněcujeme u dětí touhu poznávat, odstranění případných komplexů, uzavření se do sebe či pocitu strachu

Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky

Každou středu využíváme projektové učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí, učíme v souvislostech, důležité je celistvé pochopení

Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za své vzdělání

Vedou si pracovní i hodnotící portfolio, v oblasti, o kterou se zajímají, připravují i část výuky pro ostatní žáky - tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti

Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu

Vedeme k odpovědnosti za své zdraví, za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu

Žáci se podílejí na utváření školních pravidel

Žáci jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, formou komunitních a řešících kruhů mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí

Množství mimoškolních aktivit a klubů

Nabízíme pestrý výběr se zaměřením na sport, umění a dovednosti v oblasti IT, ručních prací aj.

Systém hodnocení

Využíváme slovní formativní hodnocení, ověřujeme učivo zpravidla měsíčními testy. Pracujeme s portfoliem a sebehodnocením každého dítěte.

Partnerství rodina – škola

Přímá komunikace (uzavřené FB skupiny, email, mobilní telefon), dostupnost tutorů, individuální konzultace, tripartitní schůzky

Škola začíná v 8:30 hod

Děti nemusí vstávat za tmy, možnost ranní družiny od 7.00 – 17:00 hod